ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Velence Északi Strand területén/ rendezvényein nyújtott szolgáltatásokhoz

Hatályos: 2020. július 1. napjától

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Velence Északi strand területén (2481, Velence, Fő u. 144., a továbbiakban: Északi Strand) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) tárgyában, valamint az Üzemeltető által szervezett és egyben az Északi Strand területén megrendezésre kerülő valamennyi esemény, program (a továbbiakban: Rendezvény(ek)) vonatkozásában az Üzemeltető, a Jegyvásárlók és Látogatók között keletkező jogviszony, valamint a Rendezvényeken való részvétel általános feltételeit.

Jelen ÁSZF és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteinek rendelkezései minden esetben irányadók az Északi Strand területén nyújtott Szolgáltatások és a Rendezvényeken való részvétel tárgyában az Üzemeltető és a Jegyvásárlók, valamint Látogatók között keletkező jogviszonyra, és a Rendezvényeken való részvételre.

Az Üzemeltető tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az elválaszthatatlan mellékletként a jelen ÁSZF részét képező házirend, parkolási szabályzat, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező adatvédelmi szabályzat a http://eszakistrand.hu oldalon megtekinthető, és onnan nyomtatható, valamint megtalálható az Üzemeltető székhelyén (2481 Velence, Tópart u. 26.), és az Északi Strand jegypénztárában.

 1. AZ ÜZERMELTETŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE
Üzemeltető neve:  Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhelye:  2481 Velence, Tópart u. 26.
 Cégjegyzékszáma:  Cg. 07 09 027193
 Nyilvántartásba vette:  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 az Üzemeltető adószáma:  25722549-2-07
 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában:

 1. Üzemeltető: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.
 2. Velence Északi Strand: az Üzemeltető üzemeltetésében álló, 2481 Velence, Fő u. 144. alatt található strand és a hozzá tartozó nyíltvízi fürdőtér, valamint gépjármű parkoló teljes területe.
 3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az Üzemeltető vagy Szerződéses partnerei az Északi Strand területén, valamint a Rendezvényeken – akár ingyenesen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
 4. Rendezvény / Rendezvények: az Üzemeltető által szervezett és egyben az Északi Strand területén megrendezésre kerülő valamennyi esemény, program, azaz az Üzemeltető által adott időszakban az Északi Strand területén biztosított események, programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.
 5. Termék: az Üzemeltetőtól, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől az Északi Strand területén, valamint a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.
 6. Jegy: az Északi Strand területének bejáratánál, a jegyvásárlásra szolgáló ponton az Üzemeltetőtól személyesen megvásárolt, a sikeres jegyvásárlást és az Északi Strand területére / Rendezvényre való belépési és az Északi Strand területén / Rendezvényen való tartózkodási jogosultságot megtestesítő dokumentum.
 7. Fogyasztó:a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan látogató / Jogosulatlan résztvevő.
 8. Jegyvásárló:a Jegyet az Üzemeltetőtól megvásárló személy.
 9. Látogató:az a természetes személy, aki az Északi Strand területén belépésre jogosultként tartózkodik, valamint aki az adott Rendezvényen belépésre jogosultként vesz részt.
 10. Jogosulatlan látogató / Jogosulatlan résztvevő:az a természetes személy, aki az Északi Strand területén / a Rendezvényen anélkül tartózkodik / vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne.
 11. Közreműködő:az Üzemeltető alvállalkozója vagy megbízottja.
 12. Szerződéses partner:az Északi Strand területén / az adott Rendezvényen az Üzemeltetőval létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.
 13. Harmadik személyek:az Üzemeltetőn és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.
 14. Házirend:az Északi Strand területére / Rendezvényekre vonatkozó belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, a jelen ÁSZF mellékletét képező dokumentum, amely elérhető az Üzemeltető eszakistrand.hu weboldalán, valamint az Északi Strand helyszínén.

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre/látogatókra.

Az Üzemeltető és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
A jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a jelen ÁSZF-et és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteit jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást az Északi Strand üzemeltetésének a mindenkori biztonságos vagy gazdaságos megvalósítása, lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, az Üzemeltető által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg strand-, és rendezvénylátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások az Üzemeltető által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek. Az Üzemeltető felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá a Házirend – a jegyvásárlást követően, akár az Északi Strandra történő belépést, valamint az adott Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. Az Üzemeltető javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.
A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával a jelen ÁSZF-et és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteit magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

 1. JOGVISZONY JELLEGE

Az Üzemeltető a Jegyvásárló részére értékesíti az Északi Strand területére való belépésre és az ott tartózkodásra jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Üzemeltető általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy az Északi Strand területére belépjen.

Az Üzemeltető a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az Északi Strand területére való belépésre és ott tartózkodásra / az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet jogszerűen birtokában tartó személy az Északi Strand területén  bármely okból nem kíván vagy nem képes ott tartózkodni, vagy a Látogató a tartózkodással felhagy. A Jogosulatlan résztvevő az Északi Strand területére történő belépésre és ott tartózkodásra nem jogosult.

 1. JEGYEK, JEGYVÁSÁRLÁS

Jegyvásárlás személyesen
A Jegyvásárló az Északi Strand bejárata mellett üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, illetve banki terminál ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

A Jegy átruházása
A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy az Üzemeltető ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, az Üzemeltető kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére új Jegyet.

Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása
A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. az Üzemeltető kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését.

 1. ÉSZAKI STRAND TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS OTT TARTÓZKODÁS
 2. Jegy

A Jegy belépésre csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa jogszerűen jutott hozzá. Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz, úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést az Északi Strand területére megtagadja.

 1. Belépés

Az Északi Strand területére kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

Az Üzemeltető az Északi Strand üzemeltetése érdekében fenntartja a jogot arra, hogy az Északi Strand területére bevihető tárgyakat, eszközöket Házirendben vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. Az Északi Strand területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy a Házirend lehetővé teszi. Az Üzemeltető felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

Az Északi Strand területére az Üzemeltető által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani az Északi Strand területén.

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek az Északi Strand területére csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A kísérő felelős az általa kísért gyermek(ek)ért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

Az Északi Strand területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére a Házirend írhat elő szabályokat.

 1. Magatartási szabályok az Északi Strand területén

A Látogató az Északi Strand területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató az Északi Strand területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató az Északi Strand lezárt területeire nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy az Északi Strand területén működő gyermekjátszótérre, egységekre (pl. vendéglátó egységek)  szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a Házirend rendelkezései. Látogató tudomásul veszi továbbá, hogy az Északi Strandhoz tartozó parkoló területére belépő Látogatóra is kiterjednek a Házirend rendelkezései.

A Látogató tudomásul veszi, hogy az Északi Strand területén hang- és képfelvételt készíthetnek az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató az Északi Strand területére történő belépéssel / Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az Északi Strand területét (Rendezvényen kívüli időszakban is) rögzítheti. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Üzemeltetőval szemben.

A Látogató jogosult az Északi Strand területén hang és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

Az Északi Stand területén, bejárata előtti területet is ideértve – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal az Északi Strand területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása az Északi Strand területén is tilos, azt a törvény bünteti.

 1. Magatartási szabályok az Északi Strand területén kívül

A Látogató az Északi Strand helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni.

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.
5. Elveszett tárgyak

A talált tárgyakat a pénztárnál kell leadni, és azok a talált tárgyakról vezetett nyilvántartásba kerülnek. Az elveszett tárgyak után a pénztárnál lehet érdeklődni.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Strand területére bevitt ruházati és egyéb tárgyakért, valamint a kerékpártárolóban és a parkolóban hagyott dolgokért sem.

 1. Biztonság

Az Északi Strand erületén az Üzemeltető megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az Északi Strand területén történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

 1. Elsősegély és orvosi ügyelet

Az Északi Strand területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 1. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

Az Északi Strand területén ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

 1. Házirend

A Házirend a jelen ÁSZF mellékletét képezi. A Házirend összefoglalja az Északi Strand területének használatával kapcsolatos főbb tudnivalókat, valamint az Északi Strand területén követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. Az Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat.

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

Az Üzemeltető szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jeggyel be tud lépni az Északi Strand területére. Az Északi Strand területén megrendezésre kerülő Rendezvények során megvalósuló egyes események időpontját az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani (így az Üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, az Üzemeltető a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Északi Strand üzemeltetése során nyújtott Szolgáltatásokat szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Üzemeltetőval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

Az Üzemeltető jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Üzemeltetőval szemben.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Északi Strand területén olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem az Üzemeltető, vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben az Üzemeltetőval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az Üzemeltető általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

A Látogató az Északi Strand területét csak saját felelősségére látogathatja.

Az Üzemeltető kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az Üzemeltető felelőssége kizárt.

Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Jegy károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett jegy kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani az Üzemeltetőval szemben.

A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. az Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által az Északi Strand területén okozott károkért, mind az Üzemeltető, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott Az Üzemeltető bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy az Északi Strand területén előfordulhatnak gazdátlan állatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. az Üzemeltető az ilyen gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

Az Északi Strand területén kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek az Üzemeltető felelősségi körébe, mivel az Üzemeltető kizárólag az Északi Strand területén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

Az Északi Strand területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről az Üzemeltetőnak nem áll módjában gondoskodni, és ezen dolgok és házi kedvencek tekintetében az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

A jelen ÁSZF alapján az Üzemeltető és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

VIII. SZANKCIÓK

Az Üzemeltető a jogviszonyt, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját az Északi Strand szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét az Üzemeltető érvénytelenítheti, illetve karszalagját az Üzemeltető eltávolíthatja, és a Fogyasztó az Északi Strandot köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő az Északi Strandon gyáltalán nem tartózkodhat, és az Üzemeltető felszólítására köteles az Északi Strandot haladéktalanul elhagyni.

Az Üzemeltető az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (az Északi Strand nyitva tartása végéig vagy annál hosszabb időtartamra szóló, a helyszín tekinetében  részleges, vagy teljes körű eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően az Üzemeltető jogosult az Északi Strand látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja az Északi Strandot, vagy annak lejártát követően az Üzemeltető által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy az Északi Strand területét az Üzemeltető felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

Az Üzemeltető a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

 1. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

Az Üzemeltető weboldalain, az online és offline médiában, valamint az Északi Strand területén  megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az Üzemeltető, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az Üzemeltető, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az Üzemeltetőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

A Fogyasztó által az Északi Stranddal kapcsolatban az Üzemeltetőval, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az Üzemeltető korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. az Üzemeltető minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

Az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 1. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az Üzemeltető hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind az Északi Strand területére, mind az Északi Strand területén, adott Rendezvényen megvalósuló valamely programra vagy Szolgáltatásra.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

Az Üzemeltető Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók.

A jelen ÁSZF-fel és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel vagy az Északi Stranddal kapcsolatos, továbbá az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – az Üzemeltető és a Fogyasztó kikötik a Székesfehérvári járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Az Északi Stranddal kapcsolatos látogatói észrevételeket, panaszokat, ötleteket az Északi Strand pénztárnál várjuk. Egyéb elérhetőségek a http://eszakistrand.hu weboldalon  találhatóak meg.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020.07.01.